Moscow Kremlin ป้อมปราการที่สวยที่สุดในโลก

Moscow Kremlin ณ กรุงมอสโกว ประเทศรัสเซีย
"เครมลิน" หมายถึง "ป้อมปราการภายในเมือง


Moscow Kremlin มักถูกใช้เพื่ออ้างถึงรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย เช่นเดียวกันกับทำเนียบขาวที่ใช้เพื่ออ้างถึงสำนักบริหารของประธานาธิบดีหรัฐอเมริกา


  อีกทั้ง Moscow Kremlin ยังเคยใช้อ้างถึงรัฐบาลของสหภาพโซเวียต ในปี พ.ศ.2465-2534 อีกด้วย#Moscow Kremlin# กรุงมอสโกว#ประเทศรัสเซีย#ทวีปเอเชียเหนือ#ไปไหนดี#
http://www.moscow.info/kremlin/short-history.aspx