ไปไหนดี มัสยิด-มหาวิหารกอร์โดบามหาวิหาร และ อดีต มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา หรือมีชื่อในทางศาสนาคริสต์ว่า มหาวิหารอัสสัมชัญพระแม่มารี และชื่อท้องถิ่นคือ เมซีตา-คาเตดอล ตั้งอยู่เมืองคอร์โดบา ประเทศสเปน มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

มหาวิหารกอร์โดบา มีสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 987