จัตุรัสรีกิสตัน (Registan Square)
 จัตุรัสรีกิสตัน (Registan Square) >>> เป็นประติมากรรมอันงดงามและมีค่าอย่างยิ่ง


จัตุรัสรีกิสตัน (Registan Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซามาการ์ด ประเทศอุซเบกิสถาน (Uzbekistan) 


รีกิสตัน (Registan) หมายถึง พื้นที่แห่งท้องทะเลทราย เนื่องจากในอดีต ดินแดนแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยทะเลทราย


 ในปี 2001 จัตุรัสรีกิสตัน (Registan Square) ได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยอ้างอิง

https://www.advantour.com/uzbekistan/samarkand/registan.htm