Once in World Wide : สะพานไม้

Ads

Showing posts with label สะพานไม้. Show all posts
Showing posts with label สะพานไม้. Show all posts
Friday 28 April 2017
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge)
April 28, 2017

สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge)

สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในเมือง ลูเซิร์น ข้ามแม่น้ำรอยส์ ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ยาวประมา...
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge) Reviewed by Oncein Worldwide on April 28, 2017 Rating: 5 สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในเมือง ลูเซิร์น ข้ามแม่น้ำรอยส์ ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ยาวประมา...