ไปไหนดี ที่เทียว หอคอยบีเล็ม(Belem Tower) ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส


หอคอยบีเล็ม (Belem Tower) ตั้งอยู่เมืองลิสบอน เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส หอคอยบีเล็มแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับองค์กรยูเนสโกในปี 1983

หอคอยแห่งถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าคิงจอร์นที่สอง (King John II) ในศตรวรรตที่ 16 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันเมืองริมฝั่งแม่น้ำทากัส(Tagus River) ตัวหอคอยบีเล็มประกอบไปด้วยหินอ่อนและตัวป้อมปราการมีความสูงกว่า 30 เมตร