แอฟริกากลาง

แอฟริกากลาง

แอฟริกากลาง เป็นดินแดนในทวีปแอฟริกา ได้ถูกนิยามไว้สองอย่างคือ Central Africa และ Middle Africa (นิยามโดยสหประชาชาติ) ประกอบด้วยประเทศ

    ประเทศกาบอง
    ประเทศแคเมอรูน
    ประเทศชาด
    ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี
    สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
    ประเทศแอฟริกากลาง
    ประเทศอิเควทอเรียลกินี
    ประเทศแองโกลาเกษตรกรรม

การเพาะปลูกพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์ม ส่วนการเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ ไก่ โค กระบือ
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตและการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค