Once in World Wide : ออสเตรเลีย

Ads

Showing posts with label ออสเตรเลีย. Show all posts
Showing posts with label ออสเตรเลีย. Show all posts
Saturday, 1 April 2017

โขดหินยักษ์ Uluru Australia

 Uluru หรืออีกชื่อคือ Ayers Rock (เอเยอร์ร็อค) คือก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่ในออนเตรียกลาง ซึ่งมีความสูงกว่า 348 เมตร ( 1,142 ฟุต) ม...
โขดหินยักษ์ Uluru Australia Reviewed by Oncein Worldwide on April 01, 2017 Rating: 5  Uluru หรืออีกชื่อคือ Ayers Rock (เอเยอร์ร็อค) คือก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่ในออนเตรียกลาง ซึ่งมีความสูงกว่า 348 เมตร ( 1,142 ฟุต) ม...
Thursday, 16 March 2017

Lake Hillier ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบน้ำเกลือสีชมพู ที่ตั้งอยู่กลางเกาะของเประเทศออสเตรเลีย ความกว้างราว 250 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 37 เอเคอร์ ด้ว...
Lake Hillier ทะเลสาบสีชมพู Reviewed by Oncein Worldwide on March 16, 2017 Rating: 5 ทะเลสาบน้ำเกลือสีชมพู ที่ตั้งอยู่กลางเกาะของเประเทศออสเตรเลีย ความกว้างราว 250 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 37 เอเคอร์ ด้ว...