Tianliao Moon World ดวงจันทร์แห่งไต้หวัน

Tianliao Moon World

แหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือนอยู่ที่โลกพระจันทร์เพราะทัศนียภาพและภูมิประเทศที่ถูกน้ำฝนกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นทรายและมีโคลนภูเขาไฟที่ทำให้ดูคล้ายกับเป็นผิวของดวงจันทร์  นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทีมีนักท่องเที่ยวมาพักค้างแรมด้วยกันตั้งเต้นท์บ่อยครั้ง

คุณสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยนั่งรถบัสไปลงที่เมืองเกาสงได้ค่ะ