แกรนด์ มอสก์ (grand mosque)
แกรนด์ มอสก์ (grand mosque) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองประเทศคูเวต 


แกรนด์ มอสก์ (grand mosque) มีขนาดใหญ่ที่สุดและถือเป็นสุเหร่าแห่งชาติ 


แกรนด์ มอสก์ (grand mosque) สร้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 46000 ตารางเมตร


แกรนด์ มอสก์ (grand mosque) ถูกสร้างด้วยพลังแห่งความศรัทธา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979


ด้วยพลังแห่งความศรัทธา ทำให้สุเหร่าแห่งนี้สร้างเสร็จภายใน 7 ปี (ค.ศ. 1986)


 แกรนด์ มอสก์ (grand mosque) มีชื่อเสียงทั่วโลกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมุสลิมทั่วโลก

อ้างอิง

https://www.visit-kuwait.com/attractions/grand-mosque-kuwait.aspx
https://www.skyscanner.co.th/flights-to/kw/cheap-flights-to-kuwait.html