Once in World Wide : เยเมน

Ads

Showing posts with label เยเมน. Show all posts
Showing posts with label เยเมน. Show all posts
Sunday 9 June 2019
เกาะโซโคตรา (Socotra)
June 09, 2019

เกาะโซโคตรา (Socotra)

เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...
เกาะโซโคตรา (Socotra) Reviewed by Oncein Worldwide on June 09, 2019 Rating: 5 เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...