Once in World Wide : ไปไหนดีเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

Ads

Showing posts with label ไปไหนดีเอเชียตะวันตกเฉียงใต้. Show all posts
Showing posts with label ไปไหนดีเอเชียตะวันตกเฉียงใต้. Show all posts
Sunday 9 June 2019
เกาะโซโคตรา (Socotra)
June 09, 2019

เกาะโซโคตรา (Socotra)

เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...
เกาะโซโคตรา (Socotra) Reviewed by Oncein Worldwide on June 09, 2019 Rating: 5 เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...
Saturday 8 June 2019

หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands

หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands  สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกกกกกก Often referred to as the 'eighth wonder of the world   ...
หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands Reviewed by Oncein Worldwide on June 08, 2019 Rating: 5 หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands  สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกกกกกก Often referred to as the 'eighth wonder of the world   ...
Wednesday 5 June 2019

ทะเลแดง (red sea)

ทะเลแดง (red sea) อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  ทะเลแดง เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย  ทะเลแดงแบ่งระหว่างประเทศอียิปและซาอุดิ...
ทะเลแดง (red sea) Reviewed by Oncein Worldwide on June 05, 2019 Rating: 5 ทะเลแดง (red sea) อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  ทะเลแดง เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย  ทะเลแดงแบ่งระหว่างประเทศอียิปและซาอุดิ...
Monday 20 May 2019

อ่าวโดฮา (Doha Bay)

โดฮา  (Doha)  เป็นเมืองหลวงของประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย โดฮาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกาตาร์  อ่าวโดฮา  (Doha Bay)  ถื...
อ่าวโดฮา (Doha Bay) Reviewed by Oncein Worldwide on May 20, 2019 Rating: 5 โดฮา  (Doha)  เป็นเมืองหลวงของประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย โดฮาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกาตาร์  อ่าวโดฮา  (Doha Bay)  ถื...
Sunday 19 May 2019
นครมัสกัต (Muscat)
May 19, 2019

นครมัสกัต (Muscat)

นครมัสกัต (Muscat ) คือเมืองหลวงของ "ประเทศโอมาน"  นครมัสกัต (Muscat ) นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโอมาน น...
นครมัสกัต (Muscat) Reviewed by Oncein Worldwide on May 19, 2019 Rating: 5 นครมัสกัต (Muscat ) คือเมืองหลวงของ "ประเทศโอมาน"  นครมัสกัต (Muscat ) นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโอมาน น...